连昌宫词原文,翻译,赏析_拼音版_作者元稹 

连昌宫词

作者:元稹 朝代:唐朝
连昌宫词原文
连昌宫中满宫竹,岁久无人森似束。
又有墙头千叶桃,风动落花红蔌蔌。
宫边老翁为余泣,小年进食曾因入。
上皇正在望仙楼,太真同凭阑干立。
楼上楼前尽珠翠,炫转荧煌照天地。
归来如梦复如痴,何暇备言宫里事。
初过寒食一百六,店舍无烟宫树绿。
夜半月高弦索鸣,贺老琵琶定场屋。
力士传呼觅念奴,念奴潜伴诸郎宿。
须臾觅得又连催,特敕街中许然烛。
春娇满眼睡红绡,掠削云鬟旋装束。
飞上九天歌一声,二十五郎吹管逐。
逡巡大遍凉州彻,色色龟兹轰录续。
李谟擫笛傍宫墙,偷得新翻数般曲。
平明大驾发行宫,万人歌舞涂路中。
百官队仗避岐薛,杨氏诸姨车斗风。
明年十月东都破,御路犹存禄山过。
驱令供顿不敢藏,万姓无声泪潜堕。
两京定后六七年,却寻家舍行宫前。
庄园烧尽有枯井,行宫门闭树宛然。
尔后相传六皇帝,不到离宫门久闭。
往来年少说长安,玄武楼成花萼废。
去年敕使因斫竹,偶值门开暂相逐。
荆榛栉比塞池塘,狐兔骄痴缘树木。
舞榭欹倾基尚在,文窗窈窕纱犹绿。
尘埋粉壁旧花钿,乌啄风筝碎珠玉。
上皇偏爱临砌花,依然御榻临阶斜。
蛇出燕巢盘斗栱,菌生香案正当衙。
寝殿相连端正楼,太真梳洗楼上头。
晨光未出帘影黑,至今反挂珊瑚钩。
指似傍人因恸哭,却出宫门泪相续。
自从此后还闭门,夜夜狐狸上门屋。
我闻此语心骨悲,太平谁致乱者谁。
翁言野父何分别,耳闻眼见为君说。
姚崇宋璟作相公,劝谏上皇言语切。
燮理阴阳禾黍丰,调和中外无兵戎。
长官清平太守好,拣选皆言由相公。
开元之末姚宋死,朝廷渐渐由妃子。
禄山宫里养作儿,虢国门前闹如市。
弄权宰相不记名,依稀忆得杨与李。
庙谟颠倒四海摇,五十年来作疮痏。
今皇神圣丞相明,诏书才下吴蜀平。
官军又取淮西贼,此贼亦除天下宁。
年年耕种宫前道,今年不遣子孙耕。
老翁此意深望幸,努力庙谋休用兵。
连昌宫词拼音解读
lián chāng gōng zhōng mǎn gōng zhú ,suì jiǔ wú rén sēn sì shù 。
yòu yǒu qiáng tóu qiān yè táo ,fēng dòng luò huā hóng sù sù 。
gōng biān lǎo wēng wéi yú qì ,xiǎo nián jìn shí céng yīn rù 。
shàng huáng zhèng zài wàng xiān lóu ,tài zhēn tóng píng lán gàn lì 。
lóu shàng lóu qián jìn zhū cuì ,xuàn zhuǎn yíng huáng zhào tiān dì 。
guī lái rú mèng fù rú chī ,hé xiá bèi yán gōng lǐ shì 。
chū guò hán shí yī bǎi liù ,diàn shě wú yān gōng shù lǜ 。
yè bàn yuè gāo xián suǒ míng ,hè lǎo pí pá dìng chǎng wū 。
lì shì chuán hū mì niàn nú ,niàn nú qián bàn zhū láng xiǔ 。
xū yú mì dé yòu lián cuī ,tè chì jiē zhōng xǔ rán zhú 。
chūn jiāo mǎn yǎn shuì hóng xiāo ,luě xuē yún huán xuán zhuāng shù 。
fēi shàng jiǔ tiān gē yī shēng ,èr shí wǔ láng chuī guǎn zhú 。
qūn xún dà biàn liáng zhōu chè ,sè sè guī zī hōng lù xù 。
lǐ mó yè dí bàng gōng qiáng ,tōu dé xīn fān shù bān qǔ 。
píng míng dà jià fā háng gōng ,wàn rén gē wǔ tú lù zhōng 。
bǎi guān duì zhàng bì qí xuē ,yáng shì zhū yí chē dòu fēng 。
míng nián shí yuè dōng dōu pò ,yù lù yóu cún lù shān guò 。
qū lìng gòng dùn bú gǎn cáng ,wàn xìng wú shēng lèi qián duò 。
liǎng jīng dìng hòu liù qī nián ,què xún jiā shě háng gōng qián 。
zhuāng yuán shāo jìn yǒu kū jǐng ,háng gōng mén bì shù wǎn rán 。
ěr hòu xiàng chuán liù huáng dì ,bú dào lí gōng mén jiǔ bì 。
wǎng lái nián shǎo shuō zhǎng ān ,xuán wǔ lóu chéng huā è fèi 。
qù nián chì shǐ yīn zhuó zhú ,ǒu zhí mén kāi zàn xiàng zhú 。
jīng zhēn zhì bǐ sāi chí táng ,hú tù jiāo chī yuán shù mù 。
wǔ xiè yī qīng jī shàng zài ,wén chuāng yǎo tiǎo shā yóu lǜ 。
chén mái fěn bì jiù huā diàn ,wū zhuó fēng zhēng suì zhū yù 。
shàng huáng piān ài lín qì huā ,yī rán yù tà lín jiē xié 。
shé chū yàn cháo pán dòu gǒng ,jun1 shēng xiāng àn zhèng dāng yá 。
qǐn diàn xiàng lián duān zhèng lóu ,tài zhēn shū xǐ lóu shàng tóu 。
chén guāng wèi chū lián yǐng hēi ,zhì jīn fǎn guà shān hú gōu 。
zhǐ sì bàng rén yīn tòng kū ,què chū gōng mén lèi xiàng xù 。
zì cóng cǐ hòu hái bì mén ,yè yè hú lí shàng mén wū 。
wǒ wén cǐ yǔ xīn gǔ bēi ,tài píng shuí zhì luàn zhě shuí 。
wēng yán yě fù hé fèn bié ,ěr wén yǎn jiàn wéi jun1 shuō 。
yáo chóng sòng jǐng zuò xiàng gōng ,quàn jiàn shàng huáng yán yǔ qiē 。
xiè lǐ yīn yáng hé shǔ fēng ,diào hé zhōng wài wú bīng róng 。
zhǎng guān qīng píng tài shǒu hǎo ,jiǎn xuǎn jiē yán yóu xiàng gōng 。
kāi yuán zhī mò yáo sòng sǐ ,cháo tíng jiàn jiàn yóu fēi zǐ 。
lù shān gōng lǐ yǎng zuò ér ,guó guó mén qián nào rú shì 。
nòng quán zǎi xiàng bú jì míng ,yī xī yì dé yáng yǔ lǐ 。
miào mó diān dǎo sì hǎi yáo ,wǔ shí nián lái zuò chuāng yòu 。
jīn huáng shén shèng chéng xiàng míng ,zhào shū cái xià wú shǔ píng 。
guān jun1 yòu qǔ huái xī zéi ,cǐ zéi yì chú tiān xià níng 。
nián nián gēng zhǒng gōng qián dào ,jīn nián bú qiǎn zǐ sūn gēng 。
lǎo wēng cǐ yì shēn wàng xìng ,nǔ lì miào móu xiū yòng bīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

元稹 元稹 元稹(779─831),字微之,河南(今河南省洛阳一带)人。幼年丧父,家境比较贫困。十五岁参加科举考试,明经及第。唐宪宗元和初,应制策第一,任左拾遗,历监察御史等职。曾因劾奏剑南东川节度使严砺等人的不法行为,得罪权贵,被贬为江陵士曹参军。他遭到这次打击后,转与宦官和权贵妥协,并通过宦官崔潭峻等人的推荐,得到穆宗李恒的重用,一度出任宰相。不久,调任…详情

连昌宫词原文,连昌宫词翻译,连昌宫词赏析,连昌宫词阅读答案,出自元稹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/8914.html

诗词类别

元稹的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语