神童诗原文,翻译,赏析_拼音版_作者汪洙 

神童诗

作者:汪洙 朝代:宋朝
神童诗原文
天子重英豪,文章教尔曹;
万般皆下品,惟有读书高。
少小须勤学,文章可立身;
满朝朱紫贵,尽是读书人。
学问勤中得,萤窗万卷书;
三冬今足用,谁笑腹空虚。
自小多才学,平生志气高;
别人怀宝剑,我有笔如刀。
朝为田舍郎,暮登天子堂;
将相本无种,男儿当自强。
学乃身之宝,儒为席上珍;
君看为宰相,必用读书人。
莫道儒冠误,诗书不负人;
达而相天下,穷则善其身。
遗子满赢金,何如教一经;
姓名书锦轴,朱紫佐朝廷。
古有千文义,须知学后通;
圣贤俱间出,以此发蒙童。
神童衫子短.袖大惹春风;
未去朝天子,先来谒相公。
年纪虽然小,文章日渐多;
待看十五六,一举便登科。
大比因时举,乡书以类升;
名题仙桂籍,天府快先登。
喜中青钱选,才高压俊英;
萤窗新脱迹,雁塔早题名。
年小初登第,皇都得意回;
禹门三级浪,平地一声雷。
一举登科目,双亲未老时;
锦衣归故里,端的是男儿。
玉殿传金榜,君恩赐状头;
英雄三百辈,附我步瀛洲。
慷慨丈夫志,生当忠孝门;
为官须作相,及第必争先。
宫殿召绕耸,街衢竞物华;
风云今际会,千古帝王家。
日月光天德,山河壮帝居;
太平无以报,愿上万年书。
久旱逢甘雨,他乡遇故知;
洞房花烛夜,金榜挂名时。
土脉阳和动,韶华满眼新;
一支梅破腊,万象渐回春。
柳色浸衣绿,桃花映酒红;
长安游冶子,日日醉春风。
淑景余三月,莺花已半稀;
浴沂谁氏子,三叹咏而归。
数点雨余雨,一番寒食寒;
杜鹃花发处,血泪染成丹。
春到清明好,晴天锦绣纹;
年年当此节,底事雨纷纷。
风阁黄昏夜,开轩内晚凉;
月华在户白,何处递荷香?
一雨初收霁,金民特送凉;
书窗应自爽,灯火夜偏长。
庭下陈瓜果,云端闻彩车;
争如郝隆子,只晒腹中书。
九日龙山饮,黄花笑逐臣;
醉看风落帽,舞爱月留人。
昨日登高罢,今朝再举觞;
菊荷何太苦,遭此两重阳。
北帝方行令,天晴爱日和;
农工新筑土,天庆纳嘉禾。
檐外三竿日,新添一线长;
登台观气象,云物喜呈祥。
冬天更筹尽,春附斗柄回;
寒暄一夜隔,客鬓两年催。
解落三秋叶,能开二月花;
过江千尺浪,入竹万杆斜。
人在艳阳中,桃花映面红;
年年二三月,底事笑春风。
院落沉沉晓,花开白雪香;
一枝轻带雨,泪湿贵妃妆。
枝缀霜葩白,无言笑晓凤;
清芳谁是侣,色间小桃红。
倾国姿容别,多开富贵家;
临轩一赏后,轻薄万千花。
墙角一枝梅,凌寒独自开;
遥知不是雪,为有暗香来。
柯干如金石,心坚耐岁寒;
平生谁结友,宜共竹松看。
居可无君子,交情耐岁寒;
春风频动处,日日报平安。
春水满泗泽,夏云多奇峰;
秋月扬明辉,冬岭秀孤松。
诗酒琴棋客,风花雪月天;
有名闲富贵,无事散神仙。
道院迎仙客,书道隐相儒;
庭裁栖凤竹,池养化龙鱼。
春游芳草地,夏赏绿荷池;
秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。
神童诗拼音解读
tiān zǐ zhòng yīng háo ,wén zhāng jiāo ěr cáo ;
wàn bān jiē xià pǐn ,wéi yǒu dú shū gāo 。
shǎo xiǎo xū qín xué ,wén zhāng kě lì shēn ;
mǎn cháo zhū zǐ guì ,jìn shì dú shū rén 。
xué wèn qín zhōng dé ,yíng chuāng wàn juàn shū ;
sān dōng jīn zú yòng ,shuí xiào fù kōng xū 。
zì xiǎo duō cái xué ,píng shēng zhì qì gāo ;
bié rén huái bǎo jiàn ,wǒ yǒu bǐ rú dāo 。
cháo wéi tián shě láng ,mù dēng tiān zǐ táng ;
jiāng xiàng běn wú zhǒng ,nán ér dāng zì qiáng 。
xué nǎi shēn zhī bǎo ,rú wéi xí shàng zhēn ;
jun1 kàn wéi zǎi xiàng ,bì yòng dú shū rén 。
mò dào rú guàn wù ,shī shū bú fù rén ;
dá ér xiàng tiān xià ,qióng zé shàn qí shēn 。
yí zǐ mǎn yíng jīn ,hé rú jiāo yī jīng ;
xìng míng shū jǐn zhóu ,zhū zǐ zuǒ cháo tíng 。
gǔ yǒu qiān wén yì ,xū zhī xué hòu tōng ;
shèng xián jù jiān chū ,yǐ cǐ fā méng tóng 。
shén tóng shān zǐ duǎn .xiù dà rě chūn fēng ;
wèi qù cháo tiān zǐ ,xiān lái yè xiàng gōng 。
nián jì suī rán xiǎo ,wén zhāng rì jiàn duō ;
dài kàn shí wǔ liù ,yī jǔ biàn dēng kē 。
dà bǐ yīn shí jǔ ,xiāng shū yǐ lèi shēng ;
míng tí xiān guì jí ,tiān fǔ kuài xiān dēng 。
xǐ zhōng qīng qián xuǎn ,cái gāo yā jun4 yīng ;
yíng chuāng xīn tuō jì ,yàn tǎ zǎo tí míng 。
nián xiǎo chū dēng dì ,huáng dōu dé yì huí ;
yǔ mén sān jí làng ,píng dì yī shēng léi 。
yī jǔ dēng kē mù ,shuāng qīn wèi lǎo shí ;
jǐn yī guī gù lǐ ,duān de shì nán ér 。
yù diàn chuán jīn bǎng ,jun1 ēn cì zhuàng tóu ;
yīng xióng sān bǎi bèi ,fù wǒ bù yíng zhōu 。
kāng kǎi zhàng fū zhì ,shēng dāng zhōng xiào mén ;
wéi guān xū zuò xiàng ,jí dì bì zhēng xiān 。
gōng diàn zhào rào sǒng ,jiē qú jìng wù huá ;
fēng yún jīn jì huì ,qiān gǔ dì wáng jiā 。
rì yuè guāng tiān dé ,shān hé zhuàng dì jū ;
tài píng wú yǐ bào ,yuàn shàng wàn nián shū 。
jiǔ hàn féng gān yǔ ,tā xiāng yù gù zhī ;
dòng fáng huā zhú yè ,jīn bǎng guà míng shí 。
tǔ mò yáng hé dòng ,sháo huá mǎn yǎn xīn ;
yī zhī méi pò là ,wàn xiàng jiàn huí chūn 。
liǔ sè jìn yī lǜ ,táo huā yìng jiǔ hóng ;
zhǎng ān yóu yě zǐ ,rì rì zuì chūn fēng 。
shū jǐng yú sān yuè ,yīng huā yǐ bàn xī ;
yù yí shuí shì zǐ ,sān tàn yǒng ér guī 。
shù diǎn yǔ yú yǔ ,yī fān hán shí hán ;
dù juān huā fā chù ,xuè lèi rǎn chéng dān 。
chūn dào qīng míng hǎo ,qíng tiān jǐn xiù wén ;
nián nián dāng cǐ jiē ,dǐ shì yǔ fēn fēn 。
fēng gé huáng hūn yè ,kāi xuān nèi wǎn liáng ;
yuè huá zài hù bái ,hé chù dì hé xiāng ?
yī yǔ chū shōu jì ,jīn mín tè sòng liáng ;
shū chuāng yīng zì shuǎng ,dēng huǒ yè piān zhǎng 。
tíng xià chén guā guǒ ,yún duān wén cǎi chē ;
zhēng rú hǎo lóng zǐ ,zhī shài fù zhōng shū 。
jiǔ rì lóng shān yǐn ,huáng huā xiào zhú chén ;
zuì kàn fēng luò mào ,wǔ ài yuè liú rén 。
zuó rì dēng gāo bà ,jīn cháo zài jǔ shāng ;
jú hé hé tài kǔ ,zāo cǐ liǎng zhòng yáng 。
běi dì fāng háng lìng ,tiān qíng ài rì hé ;
nóng gōng xīn zhù tǔ ,tiān qìng nà jiā hé 。
yán wài sān gān rì ,xīn tiān yī xiàn zhǎng ;
dēng tái guān qì xiàng ,yún wù xǐ chéng xiáng 。
dōng tiān gèng chóu jìn ,chūn fù dòu bǐng huí ;
hán xuān yī yè gé ,kè bìn liǎng nián cuī 。
jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā ;
guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gǎn xié 。
rén zài yàn yáng zhōng ,táo huā yìng miàn hóng ;
nián nián èr sān yuè ,dǐ shì xiào chūn fēng 。
yuàn luò chén chén xiǎo ,huā kāi bái xuě xiāng ;
yī zhī qīng dài yǔ ,lèi shī guì fēi zhuāng 。
zhī zhuì shuāng pā bái ,wú yán xiào xiǎo fèng ;
qīng fāng shuí shì lǚ ,sè jiān xiǎo táo hóng 。
qīng guó zī róng bié ,duō kāi fù guì jiā ;
lín xuān yī shǎng hòu ,qīng báo wàn qiān huā 。
qiáng jiǎo yī zhī méi ,líng hán dú zì kāi ;
yáo zhī bú shì xuě ,wéi yǒu àn xiāng lái 。
kē gàn rú jīn shí ,xīn jiān nài suì hán ;
píng shēng shuí jié yǒu ,yí gòng zhú sōng kàn 。
jū kě wú jun1 zǐ ,jiāo qíng nài suì hán ;
chūn fēng pín dòng chù ,rì rì bào píng ān 。
chūn shuǐ mǎn sì zé ,xià yún duō qí fēng ;
qiū yuè yáng míng huī ,dōng lǐng xiù gū sōng 。
shī jiǔ qín qí kè ,fēng huā xuě yuè tiān ;
yǒu míng xián fù guì ,wú shì sàn shén xiān 。
dào yuàn yíng xiān kè ,shū dào yǐn xiàng rú ;
tíng cái qī fèng zhú ,chí yǎng huà lóng yú 。
chūn yóu fāng cǎo dì ,xià shǎng lǜ hé chí ;
qiū yǐn huáng huā jiǔ ,dōng yín bái xuě shī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

神童诗原文,神童诗翻译,神童诗赏析,神童诗阅读答案,出自汪洙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/62415.html

诗词类别

汪洙的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语