惜誓原文,翻译,赏析_拼音版_作者贾谊 

惜誓

作者:贾谊 朝代:两汉
惜誓原文

惜余年老而日衰兮,岁忽忽而不反。
登苍天而高举兮,历众山而日远。
观江河之纡曲兮,离四海之霑濡。
攀北极而一息兮,吸沆瀣以充虚。
飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆。
苍龙蚴虯于左骖兮,白虎骋而为右騑。
建日月以为盖兮,载玉女于後车。
驰骛于杳冥之中兮,休息虖昆仑之墟。
乐穷极而不厌兮,愿从容虖神明。
涉丹水而驰骋兮,右大夏之遗风。
黄鹄之一举兮,知山川之纡曲。
再举兮,睹天地之圜方。
临中国之众人兮,讬回飙乎尚羊。
乃至少原之野兮,赤松、王乔皆在旁。
二子拥瑟而调均兮,余因称乎清商。
澹然而自乐兮,吸众气而翱翔。
念我长生而久仙兮,不如反余之故乡。

黄鹄後时而寄处兮,鸱枭群而制之。
神龙失水而陆居兮,为蝼蚁之所裁。
夫黄鹄神龙犹如此兮,况贤者之逢乱世哉。
寿冉冉而日衰兮,固儃回而不息。
俗流从而不止兮,众枉聚而矫直。
或偷合而苟进兮,或隐居而深藏。
苦称量之不审兮,同权概而就衡。
或推迻而苟容兮,或直言之谔謣。
伤诚是之不察兮,并纫茅丝以为索。
方世俗之幽昏兮,眩白黑之美恶。
放山渊之龟玉兮,相与贵夫砾石。
梅伯数谏而至醢兮,来革顺志而用国。
悲仁人之尽节兮,反为小人之所贼。
比干忠谏而剖心兮,箕子被发而佯狂。
水背流而源竭兮,木去根而不长。
非重躯以虑难兮,惜伤身之无功。

已矣哉!
独不见夫鸾凤之高翔兮,乃集大皇之野。
循四极而回周兮,见盛德而後下。
彼圣人之神德兮,远浊世而自藏。
使麒麟可得羁而係兮,又何以异虖犬羊?

惜誓拼音解读

xī yú nián lǎo ér rì shuāi xī ,suì hū hū ér bú fǎn 。
dēng cāng tiān ér gāo jǔ xī ,lì zhòng shān ér rì yuǎn 。
guān jiāng hé zhī yū qǔ xī ,lí sì hǎi zhī zhān rú 。
pān běi jí ér yī xī xī ,xī hàng xiè yǐ chōng xū 。
fēi zhū niǎo shǐ xiān qū xī ,jià tài yī zhī xiàng yú 。
cāng lóng yòu qiú yú zuǒ cān xī ,bái hǔ chěng ér wéi yòu fēi 。
jiàn rì yuè yǐ wéi gài xī ,zǎi yù nǚ yú hòu chē 。
chí wù yú yǎo míng zhī zhōng xī ,xiū xī hū kūn lún zhī xū 。
lè qióng jí ér bú yàn xī ,yuàn cóng róng hū shén míng 。
shè dān shuǐ ér chí chěng xī ,yòu dà xià zhī yí fēng 。
huáng hú zhī yī jǔ xī ,zhī shān chuān zhī yū qǔ 。
zài jǔ xī ,dǔ tiān dì zhī huán fāng 。
lín zhōng guó zhī zhòng rén xī ,tuō huí biāo hū shàng yáng 。
nǎi zhì shǎo yuán zhī yě xī ,chì sōng 、wáng qiáo jiē zài páng 。
èr zǐ yōng sè ér diào jun1 xī ,yú yīn chēng hū qīng shāng 。
dàn rán ér zì lè xī ,xī zhòng qì ér áo xiáng 。
niàn wǒ zhǎng shēng ér jiǔ xiān xī ,bú rú fǎn yú zhī gù xiāng 。

huáng hú hòu shí ér jì chù xī ,chī xiāo qún ér zhì zhī 。
shén lóng shī shuǐ ér lù jū xī ,wéi lóu yǐ zhī suǒ cái 。
fū huáng hú shén lóng yóu rú cǐ xī ,kuàng xián zhě zhī féng luàn shì zāi 。
shòu rǎn rǎn ér rì shuāi xī ,gù chán huí ér bú xī 。
sú liú cóng ér bú zhǐ xī ,zhòng wǎng jù ér jiǎo zhí 。
huò tōu hé ér gǒu jìn xī ,huò yǐn jū ér shēn cáng 。
kǔ chēng liàng zhī bú shěn xī ,tóng quán gài ér jiù héng 。
huò tuī yí ér gǒu róng xī ,huò zhí yán zhī è yú 。
shāng chéng shì zhī bú chá xī ,bìng rèn máo sī yǐ wéi suǒ 。
fāng shì sú zhī yōu hūn xī ,xuàn bái hēi zhī měi è 。
fàng shān yuān zhī guī yù xī ,xiàng yǔ guì fū lì shí 。
méi bó shù jiàn ér zhì hǎi xī ,lái gé shùn zhì ér yòng guó 。
bēi rén rén zhī jìn jiē xī ,fǎn wéi xiǎo rén zhī suǒ zéi 。
bǐ gàn zhōng jiàn ér pōu xīn xī ,jī zǐ bèi fā ér yáng kuáng 。
shuǐ bèi liú ér yuán jié xī ,mù qù gēn ér bú zhǎng 。
fēi zhòng qū yǐ lǜ nán xī ,xī shāng shēn zhī wú gōng 。

yǐ yǐ zāi !
dú bú jiàn fū luán fèng zhī gāo xiáng xī ,nǎi jí dà huáng zhī yě 。
xún sì jí ér huí zhōu xī ,jiàn shèng dé ér hòu xià 。
bǐ shèng rén zhī shén dé xī ,yuǎn zhuó shì ér zì cáng 。
shǐ qí lín kě dé jī ér xì xī ,yòu hé yǐ yì hū quǎn yáng ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贾谊 贾谊 贾谊(前200~前168),汉族,洛阳(今河南省洛阳市东)人,字太傅。西汉初年著名的政论家、文学家。18岁即有才名,年轻时由河南郡守吴公推荐,20余岁被文帝召为博士。不到一年被破格提为太中大夫。但是在23岁时,因遭群臣忌恨,被贬为长沙王的太傅。后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死后,贾谊深自歉疚,直至33岁忧伤而死。其著作主要有散文和辞赋两类。散文如《过…详情

惜誓原文,惜誓翻译,惜誓赏析,惜誓阅读答案,出自贾谊的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/62099.html

诗词类别

贾谊的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语