(二十换头)【双调】新水令原文,翻译,赏析_拼音版_作者关汉卿 

(二十换头)【双调】新水令

作者:关汉卿 朝代:元代
(二十换头)【双调】新水令原文

玉骢丝鞚金鞍革占,系垂杨小庭深院。明媚景,艳阳天。急管繁弦,东楼上恣欢宴。

【庆东原】或向幽窗下,或向曲槛前,春纤相对摇纨扇。闲凭着玉肩,双歌《采莲》,斗抚冰弦。遂却少年心,称了于飞愿。

【早乡词】九秋天,三径边,绽黄花遍撒金钱。露春纤把花笑捻,捧金杯酒频劝,畅好是风流如五柳庄前。

【挂打沽】浅浅江梅驿使传,乱剪碎鹅毛片。旋剖湿橙列着玳筵,玉液着金瓶旋。酒晕红,新妆面,人道是穷冬,我道是虚言。

【石竹子】夜夜嬉游赛上元,朝朝宴乐赏禁烟。密爱幽欢不能恋,无奈被名缰利锁牵。

【山石榴】阻鸾凰,分莺燕,马头咫尺天涯远,易去难相见。

【幺】心间愁万千,不能言。当时月枕歌眷恋,到如今翻作《阳关》怨。

【醉也摩挲】真个索去也么天,真个索去也么天!再要团圆,动是经年,思量杀俺也么天!

【相公爱】晚宿在孤村闷怎生眠,伴人离愁月当轩。月圆,人几时圆?不似他南楼上斗婵娟。

【胡十八】天配合俏姻眷,分拆开并头莲。思量席上与樽前,天生的自然,那些儿体面。也是俺心上有,常常的梦中见。

【一锭银】心友每相邀列着管弦,却子待欢解动凄然。十分酒十分悲怨,却不道怎生般消遣。

【阿那忽】酒劝到根前,只办的推延。桃花去年人面,偏怎生冷落了今年。

【不拜门】酒入愁肠闷怎生言,疏竹萧萧西风战。如今,如年似长夜天,正是恰黄昏庭院。

【金盏子】咱无缘,风流十全。尽可怜,芙蓉面。腕松着金钏,鬓贴着翠钿,脸朵着秋莲。眼去眉来相思恋,春山摇,秋波转。

【大拜门】玉兔鹘牌悬,怀揣着帝宣,称了俺男儿深愿。忙加玉鞭,急催骏马宛,恨不圣到俺那佳人家门前。

【也不罗】只听得乐声喧,列着华筵,聚集诸亲眷。首先一盏拦门劝,走马身劳倦。

【喜人心】人丛里遥见,半遮着罗扇,可喜的风流业冤,两叶眉儿未展。百般的陪告,一创的求和,只管里熬煎。他越将个庞儿变,咱百般的难分辨。

【风流体】胡猜咱,胡猜咱居帝辇,和别人、和别人相留恋。上放着、上放着赐福天,你不知、你不知神明见。

【忽都白】我半载来孤眠,信口胡言,枉了把我冤也么冤。打听的真实,有人曾见,母亲根前,恁儿情愿,一任当刑宪,死而心无怨。

【唐兀歹】不付能告求的绣帏里头眠,痛惜轻怜。斩眼不觉得绿窗儿外月明却又早转,畅好是疾明也么天!

【尾】腰肢困摆垂杨软,舌尖笑吐丁香喘。绣帐里无人,并枕低言。畅道美满姻缘,风流缱绻,天若肯为人,为人是今生愿。尽老同眠也者,也强如雁底关河路儿远。

(二十换头)【双调】新水令拼音解读

yù cōng sī kòng jīn ān gé zhàn ,xì chuí yáng xiǎo tíng shēn yuàn 。míng mèi jǐng ,yàn yáng tiān 。jí guǎn fán xián ,dōng lóu shàng zì huān yàn 。

【qìng dōng yuán 】huò xiàng yōu chuāng xià ,huò xiàng qǔ kǎn qián ,chūn xiān xiàng duì yáo wán shàn 。xián píng zhe yù jiān ,shuāng gē 《cǎi lián 》,dòu fǔ bīng xián 。suí què shǎo nián xīn ,chēng le yú fēi yuàn 。

【zǎo xiāng cí 】jiǔ qiū tiān ,sān jìng biān ,zhàn huáng huā biàn sā jīn qián 。lù chūn xiān bǎ huā xiào niǎn ,pěng jīn bēi jiǔ pín quàn ,chàng hǎo shì fēng liú rú wǔ liǔ zhuāng qián 。

【guà dǎ gū 】qiǎn qiǎn jiāng méi yì shǐ chuán ,luàn jiǎn suì é máo piàn 。xuán pōu shī chéng liè zhe dài yàn ,yù yè zhe jīn píng xuán 。jiǔ yūn hóng ,xīn zhuāng miàn ,rén dào shì qióng dōng ,wǒ dào shì xū yán 。

【shí zhú zǐ 】yè yè xī yóu sài shàng yuán ,cháo cháo yàn lè shǎng jìn yān 。mì ài yōu huān bú néng liàn ,wú nài bèi míng jiāng lì suǒ qiān 。

【shān shí liú 】zǔ luán huáng ,fèn yīng yàn ,mǎ tóu zhǐ chǐ tiān yá yuǎn ,yì qù nán xiàng jiàn 。

【yāo 】xīn jiān chóu wàn qiān ,bú néng yán 。dāng shí yuè zhěn gē juàn liàn ,dào rú jīn fān zuò 《yáng guān 》yuàn 。

【zuì yě mó suō 】zhēn gè suǒ qù yě me tiān ,zhēn gè suǒ qù yě me tiān !zài yào tuán yuán ,dòng shì jīng nián ,sī liàng shā ǎn yě me tiān !

【xiàng gōng ài 】wǎn xiǔ zài gū cūn mèn zěn shēng mián ,bàn rén lí chóu yuè dāng xuān 。yuè yuán ,rén jǐ shí yuán ?bú sì tā nán lóu shàng dòu chán juān 。

【hú shí bā 】tiān pèi hé qiào yīn juàn ,fèn chāi kāi bìng tóu lián 。sī liàng xí shàng yǔ zūn qián ,tiān shēng de zì rán ,nà xiē ér tǐ miàn 。yě shì ǎn xīn shàng yǒu ,cháng cháng de mèng zhōng jiàn 。

【yī dìng yín 】xīn yǒu měi xiàng yāo liè zhe guǎn xián ,què zǐ dài huān jiě dòng qī rán 。shí fèn jiǔ shí fèn bēi yuàn ,què bú dào zěn shēng bān xiāo qiǎn 。

【ā nà hū 】jiǔ quàn dào gēn qián ,zhī bàn de tuī yán 。táo huā qù nián rén miàn ,piān zěn shēng lěng luò le jīn nián 。

【bú bài mén 】jiǔ rù chóu cháng mèn zěn shēng yán ,shū zhú xiāo xiāo xī fēng zhàn 。rú jīn ,rú nián sì zhǎng yè tiān ,zhèng shì qià huáng hūn tíng yuàn 。

【jīn zhǎn zǐ 】zán wú yuán ,fēng liú shí quán 。jìn kě lián ,fú róng miàn 。wàn sōng zhe jīn chuàn ,bìn tiē zhe cuì diàn ,liǎn duǒ zhe qiū lián 。yǎn qù méi lái xiàng sī liàn ,chūn shān yáo ,qiū bō zhuǎn 。

【dà bài mén 】yù tù gǔ pái xuán ,huái chuāi zhe dì xuān ,chēng le ǎn nán ér shēn yuàn 。máng jiā yù biān ,jí cuī jun4 mǎ wǎn ,hèn bú shèng dào ǎn nà jiā rén jiā mén qián 。

【yě bú luó 】zhī tīng dé lè shēng xuān ,liè zhe huá yàn ,jù jí zhū qīn juàn 。shǒu xiān yī zhǎn lán mén quàn ,zǒu mǎ shēn láo juàn 。

【xǐ rén xīn 】rén cóng lǐ yáo jiàn ,bàn zhē zhe luó shàn ,kě xǐ de fēng liú yè yuān ,liǎng yè méi ér wèi zhǎn 。bǎi bān de péi gào ,yī chuàng de qiú hé ,zhī guǎn lǐ áo jiān 。tā yuè jiāng gè páng ér biàn ,zán bǎi bān de nán fèn biàn 。

【fēng liú tǐ 】hú cāi zán ,hú cāi zán jū dì niǎn ,hé bié rén 、hé bié rén xiàng liú liàn 。shàng fàng zhe 、shàng fàng zhe cì fú tiān ,nǐ bú zhī 、nǐ bú zhī shén míng jiàn 。

【hū dōu bái 】wǒ bàn zǎi lái gū mián ,xìn kǒu hú yán ,wǎng le bǎ wǒ yuān yě me yuān 。dǎ tīng de zhēn shí ,yǒu rén céng jiàn ,mǔ qīn gēn qián ,nín ér qíng yuàn ,yī rèn dāng xíng xiàn ,sǐ ér xīn wú yuàn 。

【táng wū dǎi 】bú fù néng gào qiú de xiù wéi lǐ tóu mián ,tòng xī qīng lián 。zhǎn yǎn bú jiào dé lǜ chuāng ér wài yuè míng què yòu zǎo zhuǎn ,chàng hǎo shì jí míng yě me tiān !

【wěi 】yāo zhī kùn bǎi chuí yáng ruǎn ,shé jiān xiào tǔ dīng xiāng chuǎn 。xiù zhàng lǐ wú rén ,bìng zhěn dī yán 。chàng dào měi mǎn yīn yuán ,fēng liú qiǎn quǎn ,tiān ruò kěn wéi rén ,wéi rén shì jīn shēng yuàn 。jìn lǎo tóng mián yě zhě ,yě qiáng rú yàn dǐ guān hé lù ér yuǎn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

关汉卿 关汉卿 关汉卿(约1220年──1300年),元代杂剧作家。是中国古代戏曲创作的代表人物,“元曲四大家”之首。号已斋(一作一斋)、已斋叟。汉族,解州人(今山西省运城),与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。以杂剧的成就最大,一生写了60多种,今存18种,最著名的有《窦娥冤》;关汉卿也写了不少历史剧,如:《单刀会》、《单鞭夺槊》、《西蜀梦》等;散曲今在小令40多首…详情

(二十换头)【双调】新水令原文,(二十换头)【双调】新水令翻译,(二十换头)【双调】新水令赏析,(二十换头)【双调】新水令阅读答案,出自关汉卿的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/60477.html

诗词类别

关汉卿的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语