【双调】夜行船 送景贤回武林原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【双调】夜行船 送景贤回武林

作者:汤舜民 朝代:元代
【双调】夜行船 送景贤回武林原文
花柳乡中自在仙,惹春风两袖翩翩。酒社诗坛,舞台歌榭,百年里几番相见。
 【新水令】君家家近六桥边,占西湖洞天一片。柳阴蓝翠蔼,花气麝兰烟。
锦缆银鞭,一步步画屏画。
 【胡十八】醉舞筵,歌扇。偎柳坐,枕花眠,生来长费杖头钱。酒中遇仙,
诗中悟禅,有情燕子楼,无意翰林院。
 【离亭宴带歇指煞】珊瑚文采无机绚,珍珠咳唾冰花溅。霜毫锦笺,品藻杜
司空,褒弹张殿元,出落双知县。一襟东鲁书,两助西厢传,相看黯然。朝雨渭
城愁,夕阳南浦恨,芳草阳关怨。休言鸡黍期,谩结莺花愿。咱两个明年后年,
湖上吊苏林,花间觅刘阮。 赠玉莲王氏
 玉立亭亭太华仙,间别来不记何年。云隔瑶池,尘飞沧海,谁承望又还相见。
 【沉醉东风】仿佛在耶溪岸边,分明在太液池前。琼簪坠地轻,罗袜凌波浅,
胜华清赐浴温泉。微露浸浸翠钿钿,越显得香娇玉软。
 【离亭宴带歇指煞】韩昌黎甜句儿多称羡,周濂溪美意儿常留恋。都则为凤
流自然,馨香胜喷水龙涎。花瓣巧攒珠蚌壳,藕丝细吐冰蚕茧。欺风弄缟衣,妒
月搏纨扇。三般儿可怜:叶老翠房空,波寒妆镜惨,粉淡芳容变。休将玉漏催,
且尽碧筒宴,多娇自勉。恁若许惜花的攀,我先将并头选。 赠凤台春王姬
 赢女吹箫引凤凰,筑高台配会萧郎。前度相别,今番相见,还喜玉人无恙。
 【风入松】开奁顾影试新妆,光艳射朝阳。羽衣似得霓裳谱,东风软舞态悠
扬。不似碧梧深院,全胜箫竹高岗。
 【沉醉东风】也沮得李白吟成乐章,怎容他吕安题做门墙。九苞祥瑞姿,五
彩风流样,压东园旧日风光。春日迟迟春夜长,可知道一刻千金玩赏。
 【离亭宴带歇指煞】想春容随处相寻访,检春工所事堪褒奖。最关情是几桩:
春色染莺花,春声谐凤管,春梦迷鸳帐。春透筵前绿蚁杯,春生被底红桃浪。多
管是东君主张,不容狂蝶乱追随,不许游蜂干絮聒。不愁杜宇闲悲怆。凭凌燕子
楼,弹压鸡儿巷。嘱付您知音的莫忘:消春闷尽盘桓,散春心任来往。
 【双调】风入松 题马氏吴山景卷
 十年踪迹走尘霾,踏破几青鞋。自怜未了看山债,先赢得两鬓斑白。登山屐
时时旋整,买山钱日日牢揣。
 【幺篇】吴山佳丽压江淮,形胜小蓬莱。推蓝耸翠天然态,才落眼便上心怀。
但得仪容谈冶,何妨骨格岩。
 【沉醉东风】朝云过蛾眉展开,暮云闲螺髻偏歪。玲珑碧玉簪,缥缈青罗带,
抵多少翠袖金钗。馋眼的夫差若见来,将馆娃移居左侧。
 【离亭宴煞尾】李营丘曾写凤流格,苏东坡也捏疏狂怪。韶光荡来,探春人
车傍柳边行,贩茶客船从湖上舣,偷香汉马向花前蓦。笙歌步步随,罗绮丛丛隘。
三般儿异哉:胭脂岭高若舍身台,玛瑙坡宽如人瓮,珍珠池险似迷魂海。休言
金谷园,漫说铜驼陌,知音的自裁。待消身外十分愁,来看山头四时色。
【双调】夜行船 送景贤回武林拼音解读
huā liǔ xiāng zhōng zì zài xiān ,rě chūn fēng liǎng xiù piān piān 。jiǔ shè shī tán ,wǔ tái gē xiè ,bǎi nián lǐ jǐ fān xiàng jiàn 。
 【xīn shuǐ lìng 】jun1 jiā jiā jìn liù qiáo biān ,zhàn xī hú dòng tiān yī piàn 。liǔ yīn lán cuì ǎi ,huā qì shè lán yān 。
jǐn lǎn yín biān ,yī bù bù huà píng huà 。
 【hú shí bā 】zuì wǔ yàn ,gē shàn 。wēi liǔ zuò ,zhěn huā mián ,shēng lái zhǎng fèi zhàng tóu qián 。jiǔ zhōng yù xiān ,
shī zhōng wù chán ,yǒu qíng yàn zǐ lóu ,wú yì hàn lín yuàn 。
 【lí tíng yàn dài xiē zhǐ shà 】shān hú wén cǎi wú jī xuàn ,zhēn zhū ké tuò bīng huā jiàn 。shuāng háo jǐn jiān ,pǐn zǎo dù
sī kōng ,bāo dàn zhāng diàn yuán ,chū luò shuāng zhī xiàn 。yī jīn dōng lǔ shū ,liǎng zhù xī xiāng chuán ,xiàng kàn àn rán 。cháo yǔ wèi
chéng chóu ,xī yáng nán pǔ hèn ,fāng cǎo yáng guān yuàn 。xiū yán jī shǔ qī ,màn jié yīng huā yuàn 。zán liǎng gè míng nián hòu nián ,
hú shàng diào sū lín ,huā jiān mì liú ruǎn 。 zèng yù lián wáng shì
 yù lì tíng tíng tài huá xiān ,jiān bié lái bú jì hé nián 。yún gé yáo chí ,chén fēi cāng hǎi ,shuí chéng wàng yòu hái xiàng jiàn 。
 【chén zuì dōng fēng 】fǎng fó zài yē xī àn biān ,fèn míng zài tài yè chí qián 。qióng zān zhuì dì qīng ,luó wà líng bō qiǎn ,
shèng huá qīng cì yù wēn quán 。wēi lù jìn jìn cuì diàn diàn ,yuè xiǎn dé xiāng jiāo yù ruǎn 。
 【lí tíng yàn dài xiē zhǐ shà 】hán chāng lí tián jù ér duō chēng xiàn ,zhōu lián xī měi yì ér cháng liú liàn 。dōu zé wéi fèng
liú zì rán ,xīn xiāng shèng pēn shuǐ lóng xián 。huā bàn qiǎo zǎn zhū bàng ké ,ǒu sī xì tǔ bīng cán jiǎn 。qī fēng nòng gǎo yī ,dù
yuè bó wán shàn 。sān bān ér kě lián :yè lǎo cuì fáng kōng ,bō hán zhuāng jìng cǎn ,fěn dàn fāng róng biàn 。xiū jiāng yù lòu cuī ,
qiě jìn bì tǒng yàn ,duō jiāo zì miǎn 。nín ruò xǔ xī huā de pān ,wǒ xiān jiāng bìng tóu xuǎn 。 zèng fèng tái chūn wáng jī
 yíng nǚ chuī xiāo yǐn fèng huáng ,zhù gāo tái pèi huì xiāo láng 。qián dù xiàng bié ,jīn fān xiàng jiàn ,hái xǐ yù rén wú yàng 。
 【fēng rù sōng 】kāi lián gù yǐng shì xīn zhuāng ,guāng yàn shè cháo yáng 。yǔ yī sì dé ní shang pǔ ,dōng fēng ruǎn wǔ tài yōu
yáng 。bú sì bì wú shēn yuàn ,quán shèng xiāo zhú gāo gǎng 。
 【chén zuì dōng fēng 】yě jǔ dé lǐ bái yín chéng lè zhāng ,zěn róng tā lǚ ān tí zuò mén qiáng 。jiǔ bāo xiáng ruì zī ,wǔ
cǎi fēng liú yàng ,yā dōng yuán jiù rì fēng guāng 。chūn rì chí chí chūn yè zhǎng ,kě zhī dào yī kè qiān jīn wán shǎng 。
 【lí tíng yàn dài xiē zhǐ shà 】xiǎng chūn róng suí chù xiàng xún fǎng ,jiǎn chūn gōng suǒ shì kān bāo jiǎng 。zuì guān qíng shì jǐ zhuāng :
chūn sè rǎn yīng huā ,chūn shēng xié fèng guǎn ,chūn mèng mí yuān zhàng 。chūn tòu yàn qián lǜ yǐ bēi ,chūn shēng bèi dǐ hóng táo làng 。duō
guǎn shì dōng jun1 zhǔ zhāng ,bú róng kuáng dié luàn zhuī suí ,bú xǔ yóu fēng gàn xù guō 。bú chóu dù yǔ xián bēi chuàng 。píng líng yàn zǐ
lóu ,dàn yā jī ér xiàng 。zhǔ fù nín zhī yīn de mò wàng :xiāo chūn mèn jìn pán huán ,sàn chūn xīn rèn lái wǎng 。
 【shuāng diào 】fēng rù sōng tí mǎ shì wú shān jǐng juàn
 shí nián zōng jì zǒu chén mái ,tà pò jǐ qīng xié 。zì lián wèi le kàn shān zhài ,xiān yíng dé liǎng bìn bān bái 。dēng shān jī
shí shí xuán zhěng ,mǎi shān qián rì rì láo chuāi 。
 【yāo piān 】wú shān jiā lì yā jiāng huái ,xíng shèng xiǎo péng lái 。tuī lán sǒng cuì tiān rán tài ,cái luò yǎn biàn shàng xīn huái 。
dàn dé yí róng tán yě ,hé fáng gǔ gé yán 。
 【chén zuì dōng fēng 】cháo yún guò é méi zhǎn kāi ,mù yún xián luó jì piān wāi 。líng lóng bì yù zān ,piāo miǎo qīng luó dài ,
dǐ duō shǎo cuì xiù jīn chāi 。chán yǎn de fū chà ruò jiàn lái ,jiāng guǎn wá yí jū zuǒ cè 。
 【lí tíng yàn shà wěi 】lǐ yíng qiū céng xiě fèng liú gé ,sū dōng pō yě niē shū kuáng guài 。sháo guāng dàng lái ,tàn chūn rén
chē bàng liǔ biān háng ,fàn chá kè chuán cóng hú shàng yǐ ,tōu xiāng hàn mǎ xiàng huā qián mò 。shēng gē bù bù suí ,luó qǐ cóng cóng ài 。
sān bān ér yì zāi :yān zhī lǐng gāo ruò shě shēn tái ,mǎ nǎo pō kuān rú rén wèng ,zhēn zhū chí xiǎn sì mí hún hǎi 。xiū yán
jīn gǔ yuán ,màn shuō tóng tuó mò ,zhī yīn de zì cái 。dài xiāo shēn wài shí fèn chóu ,lái kàn shān tóu sì shí sè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】夜行船 送景贤回武林原文,【双调】夜行船 送景贤回武林翻译,【双调】夜行船 送景贤回武林赏析,【双调】夜行船 送景贤回武林阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59994.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语