拟行路难原文,翻译,赏析_拼音版_作者鲍照 

拟行路难

作者:鲍照 朝代:南北朝
拟行路难原文

其一
奉君金卮之美酒,
玳瑁玉匣之雕琴。
七彩芙蓉之羽帐,
九华葡萄之锦衾。
红颜零落岁将暮,
寒光宛转时欲沉。
愿君裁悲且减思,
听我抵节行路吟。
不见柏梁铜雀上,
宁闻古时清吹音。

其二
洛阳名工铸为金博山,
千斫复万镂,
上刻秦女携手仙。
承君清夜之欢娱,
列置帏里明烛前。
外发龙鳞之丹彩,
内含麝芬之紫烟。
如今君心一朝异,
对此长叹终百年。

其三
璇闺玉墀上椒阁,
文窗绣户垂绮幕。
中有一人字金兰,
被服纤罗蕴芳藿。
春燕差迟风散梅,
开帏对影弄禽爵。
含歌揽涕恒抱愁,
人生几时得为乐。
宁作野中之双凫,
不愿云间之别鹤。

其四
泻水置平地,
各自东西南北流。
人生亦有命,
安能行叹复坐愁。
酌酒以自宽,
举杯断绝歌路难。
心非木石岂无感,
吞声踯躅不敢言。

其五
对案不能食,
拔剑击柱长叹息。
丈夫生世能几时,
安能叠燮垂羽翼。
弃檄罢官去,
还家自休息。
朝出与亲辞,
暮还在亲侧。
弄儿床前戏,
看妇机中织。
自古圣贤尽贫贱,
何况我辈孤且直。

其六
秋思忽而至,
跨马出北门。
举头四顾望,
但见松柏园。
荆棘郁蹲蹲。
中有一鸟名杜鹃,
言是古时蜀帝魂。
声音哀苦鸣不息,
羽毛憔悴似人髡。
飞走树间啄虫蚁,
岂忆往日天子尊。
念此死生变化非常理,
中心恻怆不能言。

其七
中庭五株桃,
一株先作花。
阳春夭冶二三月,
从风簸荡落西家。
西家思妇见悲惋,
零泪沾衣抚心叹,
初我送君出户时,
何言淹留节回换。
床席生尘明镜垢,
纤腰瘦削发蓬乱。
人生不得长称意,
惆怅徙倚至夜半。

拟行路难拼音解读

qí yī
fèng jun1 jīn zhī zhī měi jiǔ ,
dài mào yù xiá zhī diāo qín 。
qī cǎi fú róng zhī yǔ zhàng ,
jiǔ huá pú táo zhī jǐn qīn 。
hóng yán líng luò suì jiāng mù ,
hán guāng wǎn zhuǎn shí yù chén 。
yuàn jun1 cái bēi qiě jiǎn sī ,
tīng wǒ dǐ jiē háng lù yín 。
bú jiàn bǎi liáng tóng què shàng ,
níng wén gǔ shí qīng chuī yīn 。

qí èr
luò yáng míng gōng zhù wéi jīn bó shān ,
qiān zhuó fù wàn lòu ,
shàng kè qín nǚ xié shǒu xiān 。
chéng jun1 qīng yè zhī huān yú ,
liè zhì wéi lǐ míng zhú qián 。
wài fā lóng lín zhī dān cǎi ,
nèi hán shè fēn zhī zǐ yān 。
rú jīn jun1 xīn yī cháo yì ,
duì cǐ zhǎng tàn zhōng bǎi nián 。

qí sān
xuán guī yù chí shàng jiāo gé ,
wén chuāng xiù hù chuí qǐ mù 。
zhōng yǒu yī rén zì jīn lán ,
bèi fú xiān luó yùn fāng huò 。
chūn yàn chà chí fēng sàn méi ,
kāi wéi duì yǐng nòng qín jué 。
hán gē lǎn tì héng bào chóu ,
rén shēng jǐ shí dé wéi lè 。
níng zuò yě zhōng zhī shuāng fú ,
bú yuàn yún jiān zhī bié hè 。

qí sì
xiè shuǐ zhì píng dì ,
gè zì dōng xī nán běi liú 。
rén shēng yì yǒu mìng ,
ān néng háng tàn fù zuò chóu 。
zhuó jiǔ yǐ zì kuān ,
jǔ bēi duàn jué gē lù nán 。
xīn fēi mù shí qǐ wú gǎn ,
tūn shēng zhí zhú bú gǎn yán 。

qí wǔ
duì àn bú néng shí ,
bá jiàn jī zhù zhǎng tàn xī 。
zhàng fū shēng shì néng jǐ shí ,
ān néng dié xiè chuí yǔ yì 。
qì xí bà guān qù ,
hái jiā zì xiū xī 。
cháo chū yǔ qīn cí ,
mù hái zài qīn cè 。
nòng ér chuáng qián xì ,
kàn fù jī zhōng zhī 。
zì gǔ shèng xián jìn pín jiàn ,
hé kuàng wǒ bèi gū qiě zhí 。

qí liù
qiū sī hū ér zhì ,
kuà mǎ chū běi mén 。
jǔ tóu sì gù wàng ,
dàn jiàn sōng bǎi yuán 。
jīng jí yù dūn dūn 。
zhōng yǒu yī niǎo míng dù juān ,
yán shì gǔ shí shǔ dì hún 。
shēng yīn āi kǔ míng bú xī ,
yǔ máo qiáo cuì sì rén kūn 。
fēi zǒu shù jiān zhuó chóng yǐ ,
qǐ yì wǎng rì tiān zǐ zūn 。
niàn cǐ sǐ shēng biàn huà fēi cháng lǐ ,
zhōng xīn cè chuàng bú néng yán 。

qí qī
zhōng tíng wǔ zhū táo ,
yī zhū xiān zuò huā 。
yáng chūn yāo yě èr sān yuè ,
cóng fēng bò dàng luò xī jiā 。
xī jiā sī fù jiàn bēi wǎn ,
líng lèi zhān yī fǔ xīn tàn ,
chū wǒ sòng jun1 chū hù shí ,
hé yán yān liú jiē huí huàn 。
chuáng xí shēng chén míng jìng gòu ,
xiān yāo shòu xuē fā péng luàn 。
rén shēng bú dé zhǎng chēng yì ,
chóu chàng xǐ yǐ zhì yè bàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

鲍照 鲍照 鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成…详情

拟行路难原文,拟行路难翻译,拟行路难赏析,拟行路难阅读答案,出自鲍照的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/46978.html

诗词类别

鲍照的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语