府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵原文,翻译,赏析_拼音版_作者尉迟汾 

府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵

作者:尉迟汾 朝代:唐代
府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵原文
雄雄天之中,峻极闻维嵩。作镇盛标格,出云为雨风。
瑞时物不疠,顺泽年多丰。加高冠四方,视秩居三公。
明朝虔昭报,颁祀岁严恭。署祝纡御札,诏贤导宸衷。
皇皇三川守,馨德清明躬。肃徒奉兰沐,竟夕玉华东。
星汉耿斋户,松泉寒寿宫。具修谅蠲吉,曙色犹葱曚。
端仪大圭立,兴俛声玲珑。挹瓒椒桂馥,奏金岩壑空。
灵歆若有答,仿佛传祝工。卒事不遑偃,胜奇纷四丛。
朝霞破灵嶂,错落间苍红。动息形似蚁,玄黄气如笼。
奔倾千万状,群岳安比崇。日月襟袖捧,人天道路通。
冥搜必殚竭,跻览忘崎穹。踏翠遍诸刹,趣绵步难终。
浮丘仙袂接,谢公屐齿穷。龙潭应下瞰,九曲当骇容。
龙门计东豁,三台有何踪。金象语奚应,玉人光想融。
瑶浆与石髓,清骨宜遭逢。况是降神处,迹惟申甫同。
周翰已洽论,伊衡亦期功。诚富东山兴,须陟中台庸。
勉促旋騑軨,未可恋云松。散材事即异,期为卜一峰。
府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵拼音解读
xióng xióng tiān zhī zhōng ,jun4 jí wén wéi sōng 。zuò zhèn shèng biāo gé ,chū yún wéi yǔ fēng 。
ruì shí wù bú lì ,shùn zé nián duō fēng 。jiā gāo guàn sì fāng ,shì zhì jū sān gōng 。
míng cháo qián zhāo bào ,bān sì suì yán gōng 。shǔ zhù yū yù zhá ,zhào xián dǎo chén zhōng 。
huáng huáng sān chuān shǒu ,xīn dé qīng míng gōng 。sù tú fèng lán mù ,jìng xī yù huá dōng 。
xīng hàn gěng zhāi hù ,sōng quán hán shòu gōng 。jù xiū liàng juān jí ,shǔ sè yóu cōng méng 。
duān yí dà guī lì ,xìng miǎn shēng líng lóng 。yì zàn jiāo guì fù ,zòu jīn yán hè kōng 。
líng xīn ruò yǒu dá ,fǎng fó chuán zhù gōng 。zú shì bú huáng yǎn ,shèng qí fēn sì cóng 。
cháo xiá pò líng zhàng ,cuò luò jiān cāng hóng 。dòng xī xíng sì yǐ ,xuán huáng qì rú lóng 。
bēn qīng qiān wàn zhuàng ,qún yuè ān bǐ chóng 。rì yuè jīn xiù pěng ,rén tiān dào lù tōng 。
míng sōu bì dān jié ,jī lǎn wàng qí qióng 。tà cuì biàn zhū shā ,qù mián bù nán zhōng 。
fú qiū xiān mèi jiē ,xiè gōng jī chǐ qióng 。lóng tán yīng xià kàn ,jiǔ qǔ dāng hài róng 。
lóng mén jì dōng huō ,sān tái yǒu hé zōng 。jīn xiàng yǔ xī yīng ,yù rén guāng xiǎng róng 。
yáo jiāng yǔ shí suǐ ,qīng gǔ yí zāo féng 。kuàng shì jiàng shén chù ,jì wéi shēn fǔ tóng 。
zhōu hàn yǐ qià lùn ,yī héng yì qī gōng 。chéng fù dōng shān xìng ,xū zhì zhōng tái yōng 。
miǎn cù xuán fēi líng ,wèi kě liàn yún sōng 。sàn cái shì jí yì ,qī wéi bo yī fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵原文,府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵翻译,府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵赏析,府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三十韵阅读答案,出自尉迟汾的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/46167.html

诗词类别

尉迟汾的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语