恼公(宋玉愁空断)原文,翻译,赏析_拼音版_作者李贺 

恼公(宋玉愁空断)

作者:李贺 朝代:唐朝
恼公(宋玉愁空断)原文

【恼公】 

宋玉愁空断,娇饶粉自红。 歌声春草露,门掩杏花丛。 

注口樱桃小,添眉桂叶浓。 晓奁妆秀靥,夜帐减香筒。 

钿镜飞孤鹊,江图画水荭。 陂陀梳碧凤,腰袅带金虫。 

杜若含清露,河蒲聚紫茸。 月分蛾黛破,花合靥朱融。 

发重疑盘雾,腰轻乍倚风。 密书题豆蔻,隐语笑芙蓉。 

莫锁茱萸匣,休开翡翠笼。 弄珠惊汉燕,烧蜜引胡蜂。 

醉缬抛红网,单罗挂绿蒙。 数钱教姹女,买药问巴賨。

匀脸安斜雁,移灯想梦熊。 肠攒非束竹,胘急是张弓。

晚树迷新蝶,残霓忆断虹。 古时填渤澥,今日凿崆峒。 

绣沓褰长幔,罗裙结短封。 心摇如舞鹤,骨出似飞龙。 

井槛淋清漆,门铺缀白铜。 偎花开兔径,向壁印狐踪。 

玳瑁钉帘薄,琉璃叠扇烘。 象床缘素柏,瑶席卷香葱。 

细管吟朝幌,芳醪落夜枫。 宜男生楚巷,栀子发金墉。 

龟甲开屏涩,鹅毛渗墨浓。 黄庭留卫瓘,绿树养韩冯。 

鸡唱星悬柳,鸦啼露滴桐。 黄娥初出座,宠妹始相从。

蜡泪垂兰烬,秋芜扫绮栊。 吹笙翻旧引,沽酒待新丰。 

短佩愁填粟,长弦怨削菘。 曲池眠乳鸭,小阁睡娃僮。

褥缝簪双线,钩绦辫五总。 蜀烟飞重锦,峡雨溅轻容。 

拂镜羞温峤,薰衣避贾充。 鱼生玉藕下,人在石莲中。 

含水弯蛾翠,登楼潠马鬃。 使君居曲陌,园令住临邛。 

桂火流苏暖,金炉细炷通。春迟王子态,莺啭谢娘慵。

玉漏三星曙,铜街五马逢。 犀株防胆怯,银液镇心忪。

跳脱看年命,琵琶道吉凶。 王时应七夕,夫位在三宫。 

无力涂云母,多方带药翁。 符因青鸟送,囊用绛纱缝。 

汉苑寻官柳,河桥阂禁钟。 月明中妇觉,应笑画堂空。

恼公(宋玉愁空断)拼音解读

【nǎo gōng 】 

sòng yù chóu kōng duàn ,jiāo ráo fěn zì hóng 。 gē shēng chūn cǎo lù ,mén yǎn xìng huā cóng 。 

zhù kǒu yīng táo xiǎo ,tiān méi guì yè nóng 。 xiǎo lián zhuāng xiù yè ,yè zhàng jiǎn xiāng tǒng 。 

diàn jìng fēi gū què ,jiāng tú huà shuǐ hóng 。 bēi tuó shū bì fèng ,yāo niǎo dài jīn chóng 。 

dù ruò hán qīng lù ,hé pú jù zǐ róng 。 yuè fèn é dài pò ,huā hé yè zhū róng 。 

fā zhòng yí pán wù ,yāo qīng zhà yǐ fēng 。 mì shū tí dòu kòu ,yǐn yǔ xiào fú róng 。 

mò suǒ zhū yú xiá ,xiū kāi fěi cuì lóng 。 nòng zhū jīng hàn yàn ,shāo mì yǐn hú fēng 。 

zuì xié pāo hóng wǎng ,dān luó guà lǜ méng 。 shù qián jiāo chà nǚ ,mǎi yào wèn bā cóng 。

yún liǎn ān xié yàn ,yí dēng xiǎng mèng xióng 。 cháng zǎn fēi shù zhú ,xián jí shì zhāng gōng 。

wǎn shù mí xīn dié ,cán ní yì duàn hóng 。 gǔ shí tián bó xiè ,jīn rì záo kōng dòng 。 

xiù tà qiān zhǎng màn ,luó qún jié duǎn fēng 。 xīn yáo rú wǔ hè ,gǔ chū sì fēi lóng 。 

jǐng kǎn lín qīng qī ,mén pù zhuì bái tóng 。 wēi huā kāi tù jìng ,xiàng bì yìn hú zōng 。 

dài mào dìng lián báo ,liú lí dié shàn hōng 。 xiàng chuáng yuán sù bǎi ,yáo xí juàn xiāng cōng 。 

xì guǎn yín cháo huǎng ,fāng láo luò yè fēng 。 yí nán shēng chǔ xiàng ,zhī zǐ fā jīn yōng 。 

guī jiǎ kāi píng sè ,é máo shèn mò nóng 。 huáng tíng liú wèi guàn ,lǜ shù yǎng hán féng 。 

jī chàng xīng xuán liǔ ,yā tí lù dī tóng 。 huáng é chū chū zuò ,chǒng mèi shǐ xiàng cóng 。

là lèi chuí lán jìn ,qiū wú sǎo qǐ lóng 。 chuī shēng fān jiù yǐn ,gū jiǔ dài xīn fēng 。 

duǎn pèi chóu tián sù ,zhǎng xián yuàn xuē sōng 。 qǔ chí mián rǔ yā ,xiǎo gé shuì wá tóng 。

rù féng zān shuāng xiàn ,gōu tāo biàn wǔ zǒng 。 shǔ yān fēi zhòng jǐn ,xiá yǔ jiàn qīng róng 。 

fú jìng xiū wēn qiáo ,xūn yī bì jiǎ chōng 。 yú shēng yù ǒu xià ,rén zài shí lián zhōng 。 

hán shuǐ wān é cuì ,dēng lóu sùn mǎ zōng 。 shǐ jun1 jū qǔ mò ,yuán lìng zhù lín qióng 。 

guì huǒ liú sū nuǎn ,jīn lú xì zhù tōng 。chūn chí wáng zǐ tài ,yīng zhuàn xiè niáng yōng 。

yù lòu sān xīng shǔ ,tóng jiē wǔ mǎ féng 。 xī zhū fáng dǎn qiè ,yín yè zhèn xīn sōng 。

tiào tuō kàn nián mìng ,pí pá dào jí xiōng 。 wáng shí yīng qī xī ,fū wèi zài sān gōng 。 

wú lì tú yún mǔ ,duō fāng dài yào wēng 。 fú yīn qīng niǎo sòng ,náng yòng jiàng shā féng 。 

hàn yuàn xún guān liǔ ,hé qiáo hé jìn zhōng 。 yuè míng zhōng fù jiào ,yīng xiào huà táng kōng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

恼公(宋玉愁空断)注释及翻译

1:恼公:犹恼人。或云,恼天公也。 2:宋玉愁空断,娇娆粉自红。歌声春草露,门掩杏花丛。注口樱桃小,添眉桂叶浓:宋玉《九辩》云:“余萎约而悲愁。”代指男 子。 娇娆,乐府有《董妖娆曲》。杜诗:“佳人屡出董妖娆。”代指女子。粉自红,腼腆也。注口,涂口红也。…详情

相关赏析

恼公(宋玉愁空断)赏析

唐 李贺 有《恼公》诗,以浓词丽笔写冶游情事。“恼公”犹言扰乱我心曲。此诗用意注家说法不一, 王琦 谓“盖狭斜游戏之作”。后多用以指代冶游艳词。 宋 陈师道 《寄寇十一》诗:“锦囊佳丽邻 徐 庾 ,賸欲同君赋《恼公》。…详情

作者介绍

李贺 李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情

恼公(宋玉愁空断)原文,恼公(宋玉愁空断)翻译,恼公(宋玉愁空断)赏析,恼公(宋玉愁空断)阅读答案,出自李贺的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/3735.html

诗词类别

李贺的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语