赠白马王彪并序(谒帝承明庐)原文,翻译,赏析_拼音版_作者曹植 

赠白马王彪并序(谒帝承明庐)

作者:曹植 朝代:魏晋
赠白马王彪并序(谒帝承明庐)原文
【赠白马王彪并序】  黄初四年五月[1],白马王、任城王与余俱朝京师[2],会节气[3] 。到洛阳,任城王薨[4] 。至七月,与白马王还国[5] 。后有司以二王归藩[6],道路宜异宿止[7],意毒恨之[2] 。盖以大别在数日,是用自剖[9],与王辞焉,愤而成篇。  谒帝承明庐[10],逝将归旧疆[11] 。清晨发皇邑[12],日夕过首阳[13] 。伊洛广且深[14],欲济川无梁[15] 。泛舟越洪涛,怨彼东路长。顾瞻恋城阙[16],引领情内伤[17] 。  太谷何廖廓[18],山树郁苍苍。霖雨泥我涂[19],流潦浩纵横[20] 。中逵绝无轨,改辙登高冈[21] 。修坂造云日[22],我马玄以黄[23] 。  玄黄犹能进,我思郁以纤[24] 。郁纤将何念?亲爱在离居[25] 。本图相与储,中更不克俱[26] 。鸱枭鸣衡轭[27],豺狼当路衡。苍蝇间黑白[28],谗巧令亲疏[29] 。欲还绝无蹊[30],揽辔止踟蹰[31] 。  踟蹰亦何留?相思无终极。秋风发微凉,寒蝉鸣我侧。原野何萧条,白日忽西匿[32] 。归鸟赴乔林[33],翩翩厉羽翼[34] 。孤兽走索群[35],衔草不遑食[36] 。感物伤我怀,抚心长太息。  太息将何为?天命与我违[37] 。奈何念同生[38],一往形不归[39] 。孤魂翔故域[40],灵柩寄京师。存者忽复过[41],亡殁身自衰[42] 。人生处一世,去若朝露晞。年在桑榆间[43],影响不能追[44] 。自顾非金石,咄唶令心悲[45] 。  心悲动我神,弃置莫复陈。丈夫志四海,万里犹比邻[46] 。恩爱苟不亏,在远分日亲[47] 。何必同衾帱[48],然后展殷勤;忧思成疾疢[49],无乃儿女仁[50]!仓卒骨肉情[51],能不怀苦辛。  苦辛何虑思?天命信可疑[52] 。虚无求到仙,松子久吾欺[53] 。变故在斯须[54],百年谁能持?离别永无会,执手将何时?王其爱玉体,俱享黄发期[55] 。收泪即长路,援笔从此辞[56] 。
赠白马王彪并序(谒帝承明庐)拼音解读
【zèng bái mǎ wáng biāo bìng xù 】  huáng chū sì nián wǔ yuè [1],bái mǎ wáng 、rèn chéng wáng yǔ yú jù cháo jīng shī [2],huì jiē qì [3] 。dào luò yáng ,rèn chéng wáng hōng [4] 。zhì qī yuè ,yǔ bái mǎ wáng hái guó [5] 。hòu yǒu sī yǐ èr wáng guī fān [6],dào lù yí yì xiǔ zhǐ [7],yì dú hèn zhī [2] 。gài yǐ dà bié zài shù rì ,shì yòng zì pōu [9],yǔ wáng cí yān ,fèn ér chéng piān 。  yè dì chéng míng lú [10],shì jiāng guī jiù jiāng [11] 。qīng chén fā huáng yì [12],rì xī guò shǒu yáng [13] 。yī luò guǎng qiě shēn [14],yù jì chuān wú liáng [15] 。fàn zhōu yuè hóng tāo ,yuàn bǐ dōng lù zhǎng 。gù zhān liàn chéng què [16],yǐn lǐng qíng nèi shāng [17] 。  tài gǔ hé liào kuò [18],shān shù yù cāng cāng 。lín yǔ ní wǒ tú [19],liú liáo hào zòng héng [20] 。zhōng kuí jué wú guǐ ,gǎi zhé dēng gāo gāng [21] 。xiū bǎn zào yún rì [22],wǒ mǎ xuán yǐ huáng [23] 。  xuán huáng yóu néng jìn ,wǒ sī yù yǐ xiān [24] 。yù xiān jiāng hé niàn ?qīn ài zài lí jū [25] 。běn tú xiàng yǔ chǔ ,zhōng gèng bú kè jù [26] 。chī xiāo míng héng è [27],chái láng dāng lù héng 。cāng yíng jiān hēi bái [28],chán qiǎo lìng qīn shū [29] 。yù hái jué wú qī [30],lǎn pèi zhǐ chí chú [31] 。  chí chú yì hé liú ?xiàng sī wú zhōng jí 。qiū fēng fā wēi liáng ,hán chán míng wǒ cè 。yuán yě hé xiāo tiáo ,bái rì hū xī nì [32] 。guī niǎo fù qiáo lín [33],piān piān lì yǔ yì [34] 。gū shòu zǒu suǒ qún [35],xián cǎo bú huáng shí [36] 。gǎn wù shāng wǒ huái ,fǔ xīn zhǎng tài xī 。  tài xī jiāng hé wéi ?tiān mìng yǔ wǒ wéi [37] 。nài hé niàn tóng shēng [38],yī wǎng xíng bú guī [39] 。gū hún xiáng gù yù [40],líng jiù jì jīng shī 。cún zhě hū fù guò [41],wáng mò shēn zì shuāi [42] 。rén shēng chù yī shì ,qù ruò cháo lù xī 。nián zài sāng yú jiān [43],yǐng xiǎng bú néng zhuī [44] 。zì gù fēi jīn shí ,duō jiè lìng xīn bēi [45] 。  xīn bēi dòng wǒ shén ,qì zhì mò fù chén 。zhàng fū zhì sì hǎi ,wàn lǐ yóu bǐ lín [46] 。ēn ài gǒu bú kuī ,zài yuǎn fèn rì qīn [47] 。hé bì tóng qīn dào [48],rán hòu zhǎn yīn qín ;yōu sī chéng jí chèn [49],wú nǎi ér nǚ rén [50]!cāng zú gǔ ròu qíng [51],néng bú huái kǔ xīn 。  kǔ xīn hé lǜ sī ?tiān mìng xìn kě yí [52] 。xū wú qiú dào xiān ,sōng zǐ jiǔ wú qī [53] 。biàn gù zài sī xū [54],bǎi nián shuí néng chí ?lí bié yǒng wú huì ,zhí shǒu jiāng hé shí ?wáng qí ài yù tǐ ,jù xiǎng huáng fā qī [55] 。shōu lèi jí zhǎng lù ,yuán bǐ cóng cǐ cí [56] 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曹植 曹植 曹植(192-232),字子建,曹操的儿子,曹丕的弟弟,是建安时期最有才华的诗人。早期很受其父的宠爱,几乎被立为太子,因而受到其兄曹丕的嫉恨。曹丕即位后,曹植遭到了严重的打击与迫害,几次被贬爵移封。曹丕死,曹叡即位后,曹植曾多次上书,希望能有报效国家的机会,但都未能如愿。最后在困顿苦闷中死去,年仅四十一岁。曹植的生活和创作,以曹丕即位为界分为前后两期。…详情

赠白马王彪并序(谒帝承明庐)原文,赠白马王彪并序(谒帝承明庐)翻译,赠白马王彪并序(谒帝承明庐)赏析,赠白马王彪并序(谒帝承明庐)阅读答案,出自曹植的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/2187.html

诗词类别

曹植的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语