远逝(志隐隐而郁怫兮)原文,翻译,赏析_拼音版_作者屈原 

远逝(志隐隐而郁怫兮)

作者:屈原 朝代:先秦
远逝(志隐隐而郁怫兮)原文

【远逝】 

志隐隐而郁怫兮,愁独哀而冤结。 

肠纷纭以缭转兮,涕渐渐其若屑。 

情慨慨而长怀兮,信上皇而质正。 

合五岳与八灵兮,讯九鬿与六神。 

指列宿以白情兮,诉五帝以置辞。 

北斗为我折中兮,太一为余听之。 

云服阴阳之正道兮,御后土之中和。 

佩苍龙之蚴虬兮,带隐虹之逶蛇。 

曳彗星之皓旰兮,抚硃爵与鵕鸃。

游清灵之飒戾兮,服云衣之披披。 

杖玉策与硃旗兮,垂明月之玄珠。 

举霓旌之墆翳兮,建黄纁之总旄。

躬纯粹而罔愆兮,承皇考之妙仪。

惜往事之不合兮,横汨罗而下历。 

乘隆波而南渡兮,逐江湘之顺流。 

赴阳侯之潢洋兮,下石濑而登洲。 

陆魁堆以蔽视兮,云冥冥而闇前。 

山峻高以无垠兮,遂曾闳而迫身。 

雪雰雰而薄木兮,云霏霏而陨集。 

阜隘狭而幽险兮,石嵾嵯以翳日。 

悲故乡而发忿兮,去余邦之弥久。 

背龙门而入河兮,登大贲而望夏首。 

横舟航而济湘兮,耳聊啾而戃慌。 

波淫淫而周流兮,鸿溶溢而滔荡。 

路曼曼其无端兮,周容容而无识。 

引日月以指极兮,少须臾而释思。 

水波远以冥冥兮,眇不睹其东西。 

顺风波以南北兮,雾宵晦以纷纷。 

日杳杳以西颓兮,路长远而窘迫。 

欲酌醴以娱忧兮,蹇骚骚而不释。 

叹曰: 飘风蓬龙埃坲坲兮, 草木摇落时槁悴兮, 遭倾遇祸不可救兮, 长吟永欷涕究究兮, 舒情陈诗冀以自免兮, 颓流下陨身日远兮。

远逝(志隐隐而郁怫兮)拼音解读

【yuǎn shì 】 

zhì yǐn yǐn ér yù fú xī ,chóu dú āi ér yuān jié 。 

cháng fēn yún yǐ liáo zhuǎn xī ,tì jiàn jiàn qí ruò xiè 。 

qíng kǎi kǎi ér zhǎng huái xī ,xìn shàng huáng ér zhì zhèng 。 

hé wǔ yuè yǔ bā líng xī ,xùn jiǔ qí yǔ liù shén 。 

zhǐ liè xiǔ yǐ bái qíng xī ,sù wǔ dì yǐ zhì cí 。 

běi dòu wéi wǒ shé zhōng xī ,tài yī wéi yú tīng zhī 。 

yún fú yīn yáng zhī zhèng dào xī ,yù hòu tǔ zhī zhōng hé 。 

pèi cāng lóng zhī yòu qiú xī ,dài yǐn hóng zhī wēi shé 。 

yè huì xīng zhī hào gàn xī ,fǔ zhū jué yǔ jun4 yí 。

yóu qīng líng zhī sà lì xī ,fú yún yī zhī pī pī 。 

zhàng yù cè yǔ zhū qí xī ,chuí míng yuè zhī xuán zhū 。 

jǔ ní jīng zhī dì yì xī ,jiàn huáng xūn zhī zǒng máo 。

gōng chún cuì ér wǎng qiān xī ,chéng huáng kǎo zhī miào yí 。

xī wǎng shì zhī bú hé xī ,héng mì luó ér xià lì 。 

chéng lóng bō ér nán dù xī ,zhú jiāng xiāng zhī shùn liú 。 

fù yáng hóu zhī huáng yáng xī ,xià shí lài ér dēng zhōu 。 

lù kuí duī yǐ bì shì xī ,yún míng míng ér ān qián 。 

shān jun4 gāo yǐ wú yín xī ,suí céng hóng ér pò shēn 。 

xuě fēn fēn ér báo mù xī ,yún fēi fēi ér yǔn jí 。 

fù ài xiá ér yōu xiǎn xī ,shí cān cuó yǐ yì rì 。 

bēi gù xiāng ér fā fèn xī ,qù yú bāng zhī mí jiǔ 。 

bèi lóng mén ér rù hé xī ,dēng dà bēn ér wàng xià shǒu 。 

héng zhōu háng ér jì xiāng xī ,ěr liáo jiū ér tǎng huāng 。 

bō yín yín ér zhōu liú xī ,hóng róng yì ér tāo dàng 。 

lù màn màn qí wú duān xī ,zhōu róng róng ér wú shí 。 

yǐn rì yuè yǐ zhǐ jí xī ,shǎo xū yú ér shì sī 。 

shuǐ bō yuǎn yǐ míng míng xī ,miǎo bú dǔ qí dōng xī 。 

shùn fēng bō yǐ nán běi xī ,wù xiāo huì yǐ fēn fēn 。 

rì yǎo yǎo yǐ xī tuí xī ,lù zhǎng yuǎn ér jiǒng pò 。 

yù zhuó lǐ yǐ yú yōu xī ,jiǎn sāo sāo ér bú shì 。 

tàn yuē : piāo fēng péng lóng āi fó fó xī , cǎo mù yáo luò shí gǎo cuì xī , zāo qīng yù huò bú kě jiù xī , zhǎng yín yǒng xī tì jiū jiū xī , shū qíng chén shī jì yǐ zì miǎn xī , tuí liú xià yǔn shēn rì yuǎn xī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

屈原 屈原 屈原(约公元前340-前278),中国古代伟大的爱国诗人。汉族,出生于楚国丹阳,名平,字原。战国时期楚国贵族出身,任三闾大夫、左徒,兼管内政外交大事。他主张对内举贤能,修明法度,对外力主联齐抗秦。后因遭贵族排挤,被流放沅、湘流域。公元前278年秦将白起一举攻破楚国首都郢都。忧国忧民的屈原在长沙附近汩罗江怀石自杀,端午节据说就是他的忌日。他写下许多不朽诗篇,…详情

远逝(志隐隐而郁怫兮)原文,远逝(志隐隐而郁怫兮)翻译,远逝(志隐隐而郁怫兮)赏析,远逝(志隐隐而郁怫兮)阅读答案,出自屈原的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/2016.html

诗词类别

屈原的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语