离世(灵怀其不吾知兮)原文,翻译,赏析_拼音版_作者楚辞(先秦及汉代) 

离世(灵怀其不吾知兮)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
离世(灵怀其不吾知兮)原文
【离世】 灵怀其不吾知兮,灵怀其不吾闻。 就灵怀之皇祖兮,愬灵怀之鬼神。 灵怀曾不吾与兮,即听夫人之谀辞。 余辞上参於天坠兮,旁引之於四时。 指日月使延照兮,抚招摇以质正。 立师旷俾端辞兮,命咎繇使并听。 兆出名曰正则兮,卦发字曰灵均。 余幼既有此鸿节兮,长愈固而弥纯。 不从俗而诐行兮,直躬指而信志。 不枉绳以追曲兮,屈情素以从事。 端余行其如玉兮,述皇舆之踵迹。 群阿容以晦光兮,皇舆覆以幽辟。 舆中涂以回畔兮,驷马惊而横奔。 执组者不能制兮,必折轭而摧辕。 断镳衔以驰骛兮,暮去次而敢止。 路荡荡其无人兮,遂不禦乎千里。 身衡陷而下沉兮,不可获而复登。 不顾身之卑贱兮,惜皇舆之不兴。 出国门而端指兮,冀壹寤而锡还。 哀仆夫之坎毒兮,屡离忧而逢患。 九年之中不吾反兮,思彭咸之水游。 惜师延之浮渚兮,赴汨罗之长流。 遵江曲之逶移兮,触石碕而衡游。 波澧澧而扬浇兮,顺长濑之浊流。 凌黄沱而下低兮,思还流而复反。 玄舆驰而并集兮,身容与而日远。 棹舟杭以横濿兮,济湘流而南极。 立江界而长吟兮,愁哀哀而累息。 情慌忽以忘归兮,神浮游以高历。 心蛩蛩而怀顾兮,魂眷眷而独逝。 叹曰: 余思旧邦心依违兮, 日暮黄昏羌幽悲兮, 去郢东迁余谁慕兮, 谗夫党旅其以兹故兮, 河水淫淫情所原兮, 顾瞻郢路终不返兮。
离世(灵怀其不吾知兮)拼音解读
【lí shì 】 líng huái qí bú wú zhī xī ,líng huái qí bú wú wén 。 jiù líng huái zhī huáng zǔ xī ,sè líng huái zhī guǐ shén 。 líng huái céng bú wú yǔ xī ,jí tīng fū rén zhī yú cí 。 yú cí shàng cān yú tiān zhuì xī ,páng yǐn zhī yú sì shí 。 zhǐ rì yuè shǐ yán zhào xī ,fǔ zhāo yáo yǐ zhì zhèng 。 lì shī kuàng bǐ duān cí xī ,mìng jiù yáo shǐ bìng tīng 。 zhào chū míng yuē zhèng zé xī ,guà fā zì yuē líng jun1 。 yú yòu jì yǒu cǐ hóng jiē xī ,zhǎng yù gù ér mí chún 。 bú cóng sú ér bì háng xī ,zhí gōng zhǐ ér xìn zhì 。 bú wǎng shéng yǐ zhuī qǔ xī ,qū qíng sù yǐ cóng shì 。 duān yú háng qí rú yù xī ,shù huáng yú zhī zhǒng jì 。 qún ā róng yǐ huì guāng xī ,huáng yú fù yǐ yōu pì 。 yú zhōng tú yǐ huí pàn xī ,sì mǎ jīng ér héng bēn 。 zhí zǔ zhě bú néng zhì xī ,bì shé è ér cuī yuán 。 duàn biāo xián yǐ chí wù xī ,mù qù cì ér gǎn zhǐ 。 lù dàng dàng qí wú rén xī ,suí bú yù hū qiān lǐ 。 shēn héng xiàn ér xià chén xī ,bú kě huò ér fù dēng 。 bú gù shēn zhī bēi jiàn xī ,xī huáng yú zhī bú xìng 。 chū guó mén ér duān zhǐ xī ,jì yī wù ér xī hái 。 āi pú fū zhī kǎn dú xī ,lǚ lí yōu ér féng huàn 。 jiǔ nián zhī zhōng bú wú fǎn xī ,sī péng xián zhī shuǐ yóu 。 xī shī yán zhī fú zhǔ xī ,fù mì luó zhī zhǎng liú 。 zūn jiāng qǔ zhī wēi yí xī ,chù shí qī ér héng yóu 。 bō lǐ lǐ ér yáng jiāo xī ,shùn zhǎng lài zhī zhuó liú 。 líng huáng tuó ér xià dī xī ,sī hái liú ér fù fǎn 。 xuán yú chí ér bìng jí xī ,shēn róng yǔ ér rì yuǎn 。 zhào zhōu háng yǐ héng lì xī ,jì xiāng liú ér nán jí 。 lì jiāng jiè ér zhǎng yín xī ,chóu āi āi ér lèi xī 。 qíng huāng hū yǐ wàng guī xī ,shén fú yóu yǐ gāo lì 。 xīn qióng qióng ér huái gù xī ,hún juàn juàn ér dú shì 。 tàn yuē : yú sī jiù bāng xīn yī wéi xī , rì mù huáng hūn qiāng yōu bēi xī , qù yǐng dōng qiān yú shuí mù xī , chán fū dǎng lǚ qí yǐ zī gù xī , hé shuǐ yín yín qíng suǒ yuán xī , gù zhān yǐng lù zhōng bú fǎn xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

离世(灵怀其不吾知兮)原文,离世(灵怀其不吾知兮)翻译,离世(灵怀其不吾知兮)赏析,离世(灵怀其不吾知兮)阅读答案,出自楚辞(先秦及汉代)的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/2011.html

诗词类别

楚辞(先秦及汉代)的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语