商叶堕干雨,秋衣卧单云上一句和下一句_全诗赏析 

商叶堕干雨,秋衣卧单云

出自唐朝孟郊的《秋怀十五首
原文赏析:

孤骨夜难卧,吟虫相唧唧。
老泣无涕洟,秋露为滴沥。
去壮暂如剪,来衰纷似织。
触绪无新心,丛悲有馀忆。
讵忍逐南帆,江山践往昔。

秋月颜色冰,老客志气单。
冷露滴梦破,峭风梳骨寒。
席上印病文,肠中转愁盘。
疑怀无所凭,虚听多无端。
棓桐枯峥嵘,声响如哀弹。

一尺月透户,仡栗如剑飞。
老骨坐亦惊,病力所尚微。
虫苦贪夜色,鸟危巢焚辉。
孀娥理故丝,弧哭抽馀噫。
浮年不可追,衰步多夕归。

秋至老更贫,破屋无门扉。
一片月落床,四壁风入衣。
疏梦不复远,弱心良易归。
商葩将去绿,缭绕争馀辉。
野步踏事少,病谋向物违。
幽幽草根虫,生意与我微。

竹风相戛语,幽闺暗中闻。
鬼神满衰听,恍愡难自分。
商叶堕干雨,秋衣卧单云
病骨可剸物,酸呻亦成文。
瘦攒如此枯,壮落随西曛。
袅袅一线命,徒言系絪缊。

老骨惧秋月,秋月刀剑棱。
纤威不可干,冷魂坐自凝。
羁雌巢空镜,仙飙荡浮冰。
惊步恐自翻,病大不敢凌。
单床寤皎皎,瘦卧心兢兢。
洗河不见水,透浊为清澄。
诗壮昔空说,诗衰今何凭。

老病多异虑,朝夕非一心。
商虫哭衰运,繁响不可寻。
秋草瘦如发,贞芳缀疏金。
晚鲜讵几时,驰景还易阴。
弱习徒自耻,暮知欲何任。
露才一见馋,潜智早已深。
防深不防露,此意古所箴。

岁暮景气干,秋风兵甲声。
织织劳无衣,喓喓徒自鸣。
商声耸中夜,蹇支废前行。
青发如秋园,一剪不复生。
少年如饿花,瞥见不复明。
君子山岳定,小人丝毫争。
多争多无寿,天道戒其盈。

冷露多瘁索,枯风饶吹嘘。
秋深月清苦。虫老声粗疏。
赪珠枝累累,芳金蔓舒舒。
草木亦趣时,寒荣似春馀。
自悲零落生,与我心何如。

老人朝夕异,生死每日中。
坐随一啜安,卧与万景空。
视短不到门,听涩讵逐风。
还如刻削形,免有纤悉聪。
浪浪谢初始,皎皎幸归终。
孤隔文章友,亲密蒿莱翁。
岁绿闵似黄,秋节迸已穷。
四时既相迫,万虑自然丛。
南逸浩淼际,北贫硗确中。
曩怀沉遥江,衰思结秋嵩。
锄食难满腹,叶衣多丑躬。
尘缕不自整,古吟将谁通。
幽竹啸鬼神,楚铁生虬龙。
志生多异感,运郁由邪衷。
常思书破衣,至死教初重。
习乐莫习声,习声多顽聋。
明明胸中言,愿写为高崇。

幽苦日日甚,老力步步微。
常恐暂下床,至门不复归。
饥者重一食,寒者重一衣。
泛广岂无涘,姿行亦有随。
语中失次第,身外生疮痍。
桂蠧既潜污,桂花损贞姿。
詈言一失香,千古闻臭词。
将死始前悔,前悔不可追。
哀哉轻薄行,终日与驷驰。

流运闪欲尽,枯折皆相号。
棘枝风哭酸,桐叶霜颜高。
老虫干铁鸣,惊兽孤玉咆。
商气洗声瘦,晚阴驱景芳。
集耳不可遏,噎神不可逃。
蹇行散馀郁,幽坐谁与曹。
抽壮无一线,剪怀盈千刀。
清诗既名朓,金菊亦姓陶。
收拾昔所弃,咨嗟今比毛。
幽幽岁晏言,零落不可操。

霜气入病骨,老人身生冰。
衰毛暗相刺,冷痛不可胜。
鷕鷕伸至明,强强揽所凭。
瘦坐形欲折,晚饥心将崩。
劝药左右愚,言语如见憎。
耸耳噎神开,始知功用能。
日中视馀疮,暗锁闻绳蝇。
彼齅一何酷,此味半点凝。
潜毒尔无猒,馀生我堪矜。
冻飞幸不远,冬令反心惩。
出没各有时,寒热苦相凌。
仰谢调运翁,请命愿有征。

黄河倒上天,众水有却来。
人心不及水,一直去不回。
一直亦有巧,不肯至蓬莱。
一直不知疲,唯闻至省台。
忍古不失古,失古志易催。
失古剑亦折,失古琴亦哀。
夫子失古泪,当时落漼漼。
诗老失古心,至今寒皑皑。
古骨无浊肉,古衣如藓苔。
劝君勉忍古,忍古销尘埃。

詈言不见血,杀人何纷纷。
声如穷家犬,吠窦何訚訚。
詈痛幽鬼哭,詈侵黄金贫。
言词岂用多,憔悴在一闻。
古詈舌不死,至今书云云。
今人咏古书,善恶宜自分。
秦火不爇舌,秦火空蓺文。
所以詈更生,至今横絪缊。

拼音解读

gū gǔ yè nán wò ,yín chóng xiàng jī jī 。
lǎo qì wú tì tì ,qiū lù wéi dī lì 。
qù zhuàng zàn rú jiǎn ,lái shuāi fēn sì zhī 。
chù xù wú xīn xīn ,cóng bēi yǒu yú yì 。
jù rěn zhú nán fān ,jiāng shān jiàn wǎng xī 。

qiū yuè yán sè bīng ,lǎo kè zhì qì dān 。
lěng lù dī mèng pò ,qiào fēng shū gǔ hán 。
xí shàng yìn bìng wén ,cháng zhōng zhuǎn chóu pán 。
yí huái wú suǒ píng ,xū tīng duō wú duān 。
bàng tóng kū zhēng róng ,shēng xiǎng rú āi dàn 。

yī chǐ yuè tòu hù ,yì lì rú jiàn fēi 。
lǎo gǔ zuò yì jīng ,bìng lì suǒ shàng wēi 。
chóng kǔ tān yè sè ,niǎo wēi cháo fén huī 。
shuāng é lǐ gù sī ,hú kū chōu yú yī 。
fú nián bú kě zhuī ,shuāi bù duō xī guī 。

qiū zhì lǎo gèng pín ,pò wū wú mén fēi 。
yī piàn yuè luò chuáng ,sì bì fēng rù yī 。
shū mèng bú fù yuǎn ,ruò xīn liáng yì guī 。
shāng pā jiāng qù lǜ ,liáo rào zhēng yú huī 。
yě bù tà shì shǎo ,bìng móu xiàng wù wéi 。
yōu yōu cǎo gēn chóng ,shēng yì yǔ wǒ wēi 。

zhú fēng xiàng jiá yǔ ,yōu guī àn zhōng wén 。
guǐ shén mǎn shuāi tīng ,huǎng zǒng nán zì fèn 。
shāng yè duò gàn yǔ ,qiū yī wò dān yún
bìng gǔ kě tuán wù ,suān shēn yì chéng wén 。
shòu zǎn rú cǐ kū ,zhuàng luò suí xī xūn 。
niǎo niǎo yī xiàn mìng ,tú yán xì yīn wēn 。

lǎo gǔ jù qiū yuè ,qiū yuè dāo jiàn léng 。
xiān wēi bú kě gàn ,lěng hún zuò zì níng 。
jī cí cháo kōng jìng ,xiān biāo dàng fú bīng 。
jīng bù kǒng zì fān ,bìng dà bú gǎn líng 。
dān chuáng wù jiǎo jiǎo ,shòu wò xīn jīng jīng 。
xǐ hé bú jiàn shuǐ ,tòu zhuó wéi qīng chéng 。
shī zhuàng xī kōng shuō ,shī shuāi jīn hé píng 。

lǎo bìng duō yì lǜ ,cháo xī fēi yī xīn 。
shāng chóng kū shuāi yùn ,fán xiǎng bú kě xún 。
qiū cǎo shòu rú fā ,zhēn fāng zhuì shū jīn 。
wǎn xiān jù jǐ shí ,chí jǐng hái yì yīn 。
ruò xí tú zì chǐ ,mù zhī yù hé rèn 。
lù cái yī jiàn chán ,qián zhì zǎo yǐ shēn 。
fáng shēn bú fáng lù ,cǐ yì gǔ suǒ zhēn 。

suì mù jǐng qì gàn ,qiū fēng bīng jiǎ shēng 。
zhī zhī láo wú yī ,yāo yāo tú zì míng 。
shāng shēng sǒng zhōng yè ,jiǎn zhī fèi qián háng 。
qīng fā rú qiū yuán ,yī jiǎn bú fù shēng 。
shǎo nián rú è huā ,piē jiàn bú fù míng 。
jun1 zǐ shān yuè dìng ,xiǎo rén sī háo zhēng 。
duō zhēng duō wú shòu ,tiān dào jiè qí yíng 。

lěng lù duō cuì suǒ ,kū fēng ráo chuī xū 。
qiū shēn yuè qīng kǔ 。chóng lǎo shēng cū shū 。
chēng zhū zhī lèi lèi ,fāng jīn màn shū shū 。
cǎo mù yì qù shí ,hán róng sì chūn yú 。
zì bēi líng luò shēng ,yǔ wǒ xīn hé rú 。

lǎo rén cháo xī yì ,shēng sǐ měi rì zhōng 。
zuò suí yī chuò ān ,wò yǔ wàn jǐng kōng 。
shì duǎn bú dào mén ,tīng sè jù zhú fēng 。
hái rú kè xuē xíng ,miǎn yǒu xiān xī cōng 。
làng làng xiè chū shǐ ,jiǎo jiǎo xìng guī zhōng 。
gū gé wén zhāng yǒu ,qīn mì hāo lái wēng 。
suì lǜ mǐn sì huáng ,qiū jiē bèng yǐ qióng 。
sì shí jì xiàng pò ,wàn lǜ zì rán cóng 。
nán yì hào miǎo jì ,běi pín qiāo què zhōng 。
nǎng huái chén yáo jiāng ,shuāi sī jié qiū sōng 。
chú shí nán mǎn fù ,yè yī duō chǒu gōng 。
chén lǚ bú zì zhěng ,gǔ yín jiāng shuí tōng 。
yōu zhú xiào guǐ shén ,chǔ tiě shēng qiú lóng 。
zhì shēng duō yì gǎn ,yùn yù yóu xié zhōng 。
cháng sī shū pò yī ,zhì sǐ jiāo chū zhòng 。
xí lè mò xí shēng ,xí shēng duō wán lóng 。
míng míng xiōng zhōng yán ,yuàn xiě wéi gāo chóng 。

yōu kǔ rì rì shèn ,lǎo lì bù bù wēi 。
cháng kǒng zàn xià chuáng ,zhì mén bú fù guī 。
jī zhě zhòng yī shí ,hán zhě zhòng yī yī 。
fàn guǎng qǐ wú sì ,zī háng yì yǒu suí 。
yǔ zhōng shī cì dì ,shēn wài shēng chuāng yí 。
guì dù jì qián wū ,guì huā sǔn zhēn zī 。
lì yán yī shī xiāng ,qiān gǔ wén chòu cí 。
jiāng sǐ shǐ qián huǐ ,qián huǐ bú kě zhuī 。
āi zāi qīng báo háng ,zhōng rì yǔ sì chí 。

liú yùn shǎn yù jìn ,kū shé jiē xiàng hào 。
jí zhī fēng kū suān ,tóng yè shuāng yán gāo 。
lǎo chóng gàn tiě míng ,jīng shòu gū yù páo 。
shāng qì xǐ shēng shòu ,wǎn yīn qū jǐng fāng 。
jí ěr bú kě è ,yē shén bú kě táo 。
jiǎn háng sàn yú yù ,yōu zuò shuí yǔ cáo 。
chōu zhuàng wú yī xiàn ,jiǎn huái yíng qiān dāo 。
qīng shī jì míng tiǎo ,jīn jú yì xìng táo 。
shōu shí xī suǒ qì ,zī jiē jīn bǐ máo 。
yōu yōu suì yàn yán ,líng luò bú kě cāo 。

shuāng qì rù bìng gǔ ,lǎo rén shēn shēng bīng 。
shuāi máo àn xiàng cì ,lěng tòng bú kě shèng 。
yǎo yǎo shēn zhì míng ,qiáng qiáng lǎn suǒ píng 。
shòu zuò xíng yù shé ,wǎn jī xīn jiāng bēng 。
quàn yào zuǒ yòu yú ,yán yǔ rú jiàn zēng 。
sǒng ěr yē shén kāi ,shǐ zhī gōng yòng néng 。
rì zhōng shì yú chuāng ,àn suǒ wén shéng yíng 。
bǐ xiù yī hé kù ,cǐ wèi bàn diǎn níng 。
qián dú ěr wú yàn ,yú shēng wǒ kān jīn 。
dòng fēi xìng bú yuǎn ,dōng lìng fǎn xīn chéng 。
chū méi gè yǒu shí ,hán rè kǔ xiàng líng 。
yǎng xiè diào yùn wēng ,qǐng mìng yuàn yǒu zhēng 。

huáng hé dǎo shàng tiān ,zhòng shuǐ yǒu què lái 。
rén xīn bú jí shuǐ ,yī zhí qù bú huí 。
yī zhí yì yǒu qiǎo ,bú kěn zhì péng lái 。
yī zhí bú zhī pí ,wéi wén zhì shěng tái 。
rěn gǔ bú shī gǔ ,shī gǔ zhì yì cuī 。
shī gǔ jiàn yì shé ,shī gǔ qín yì āi 。
fū zǐ shī gǔ lèi ,dāng shí luò cuī cuī 。
shī lǎo shī gǔ xīn ,zhì jīn hán ái ái 。
gǔ gǔ wú zhuó ròu ,gǔ yī rú xiǎn tái 。
quàn jun1 miǎn rěn gǔ ,rěn gǔ xiāo chén āi 。

lì yán bú jiàn xuè ,shā rén hé fēn fēn 。
shēng rú qióng jiā quǎn ,fèi dòu hé yín yín 。
lì tòng yōu guǐ kū ,lì qīn huáng jīn pín 。
yán cí qǐ yòng duō ,qiáo cuì zài yī wén 。
gǔ lì shé bú sǐ ,zhì jīn shū yún yún 。
jīn rén yǒng gǔ shū ,shàn è yí zì fèn 。
qín huǒ bú ruò shé ,qín huǒ kōng yì wén 。
suǒ yǐ lì gèng shēng ,zhì jīn héng yīn wēn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

秋怀十五首选析

孟郊老年居住洛阳,在河南尹幕中充当下属僚吏,贫病交加,愁苦不堪。《秋怀十五首》就是在洛阳写的一组嗟老伤病叹愁的诗歌,而以第二首写得最好。在这首诗中,诗人饱蘸一生的辛酸苦涩,抒写了他…详情

作者介绍

孟郊 孟郊 孟郊(751─814),字东野,湖州武康(今浙江德清县)人。早年隐居河南嵩山。后两试不第,直到四十六岁时才中进士。五十岁时任溧阳县尉,由于抱负不得施展,便放迹山林间,吟诗度日,以致公务多废,县令便另委他人代行职务,并把他的俸禄减去一半,不久辞官回家。后经河南尹郑余庆的推荐,出任河南水陆转运判官,晚年多在洛阳度过。宪宗元和九年,郑余庆再度聘他往兴元府任参军,携…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/juzi/4897.html

名句类别

孟郊的诗词

热门名句

热门成语